Home

Paragrafen

Samenvatting Corona 2022

Bedrag

Tegenvaller meer uitgaven

-144.000

Tegenvaller minder inkomsten

-75.000

Meevaller

25.000

Compensatie Rijk

136.000

Totaal

-58.000

In de eerste maanden van 2022 had Nederland nog te maken met Corona en de bijbehorende maatregelen. Hierdoor zijn er ook in 2022 nog extra kosten dan wel minder opbrengsten geweest. Daar is vanuit het Rijk compensatie voor verstrekt. Zie bovenstaande tabel. De bedragen die opgenomen zijn voor Corona zijn in sommige gevallen niet exact te duiden. Het is niet voor alle afwijkingen precies aan te geven hoeveel Corona gerelateerd is en hoeveel een andere oorzaak heeft. Bijvoorbeeld bij de lagere opbrengst parkeergelden. Hier is een zo accuraat mogelijke schatting gedaan.
Het totaaloverzicht van alle mee- en tegenvallers is opgenomen in de bijlages.
De cijfers uit het totaaloverzicht zijn niet allemaal één op één terug te vinden in de thema's. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • In de thema's worden alleen de afwijkingen boven de € 50.000 toegelicht (volgens de financiële verordening).
  • Afwijkingen in de thema's zijn gesaldeerd. Er is niet overal te zien welk deel van de afwijking Corona gerelateerd is en welk deel een andere oorzaak heeft.
  • Een aantal door Corona ingegeven afwijkingen zijn gedurende het jaar al in de continu sturing (via het raadsoverzicht) verantwoord en bijgesteld.

Digitaal werken
In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen werken. Zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en kunnen vergaderingen digitaal plaatsvinden. In 2022 is extra ingezet op de faciliteiten voor hybride vergaderen. Hiermee groeit de organisatie mee in de veranderende wensen van onze klanten en werknemers.

Planning en Control
Als vertegenwoordiging van de inwoners van onze gemeente heeft de raad een sturende en controlerende rol. De vraag welke doelen de gemeente nastreeft en welke maatregelen en middelen daarvoor beschikbaar zijn beantwoorden we in de begroting. De controle op de uitvoering vindt plaats via raadsoverzichten en de jaarstukken.  In de raadsoverzichten rapporteren we over de wijzigingen van de begroting en kan de raad de begroting aanpassen. In het jaar daarop leggen we in de jaarstukken verantwoording af over het hele begrotingsjaar.

Continu sturen
De gemeente Deurne is eind 2019 gestart met Continu sturen, met als doelstelling tussentijds grip te hebben, te houden en waar mogelijk bij te kunnen sturen door te anticiperen op interne & externe ontwikkelingen. Met andere woorden; continu inzicht in de financiële positie en mogelijkheid om besluitvorming op te starten voor nieuwe initiatieven. Hierdoor is er géén vertraging doordat bestuur of organisatie moet wachten op een fiat van de gemeenteraad op de mutatie verwerkt in een van de P&C-producten. Continu sturen is een instrument welke het mogelijk maakt om tijdig te kunnen bijsturen op beleid en/of financiën. In 2022 is Continu sturen verder doorontwikkeld en is het proces verbeterd.

Dienstverlening: Eén loket en één ontmoetingstafel
We investeren in onze gemeenschappelijke dienstverlening onder één dak, waarbij steeds meer sprake is van één loket en één ontmoetingstafel. Inwoners worden dan snel op het juiste spoor gezet. Deze toegevoegde waarde groeit door naar gemeenschappelijke dienstverlening waarin de vraag van de klant centraal staat. Effectieve en efficiënte dienstverlening dus. 2022 heeft in het teken van de verbouwing van het Huis voor de Samenleving gestaan. Tijdelijk heeft de dienstverlening vanuit de Harmoniestraat       plaatsgevonden. Dit is goed verlopen.


Krapte arbeidsmarkt
Wat niet aan de gemeente Deurne voorbij gaat, is de krapte op de arbeidsmarkt. Om alle ambities uit te kunnen voeren, hebben we gekwalificeerde medewerkers nodig. Het werven, binden en boeien van medewerkers bleek in de overspannen arbeidsmarkt een behoorlijke opgave. Er zijn 58 vacatures tijdelijk ingevuld door inhuurkrachten, met name op het gebied van sociaal domein en het ruimtelijk domein.


Informatiebeveiliging op basis van de BIO 
Diensten en taken van de gemeente hangen af van gegevens en applicaties die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Om daarvoor te zorgen is bescherming op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) nodig. Ook regelen we zo dat alleen bevoegde personen inzage krijgen in persoonsgegevens en andere informatie.
De BIO is sinds 2020 van kracht. Sindsdien zijn we bezig om haar diepgaand te implementeren. Daarbij stellen we prioriteiten op basis van risicomanagement. Eind 2022 had de gemeente Deurne 80% van de BIO-maatregelen ingevoerd. Verdere details staan in de bijlage "Rapportage informatiebeveiliging 2022".


Bescherming van persoonsgegevens (privacy)
Bewustwording en het goed beveiligen van persoonsgegevens zijn belangrijk. Hierin is, ook door het implementeren van de BIO, de gemeente Deurne goed bezig. Maar er is ook zicht en grip nodig op processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist dat we aantonen dat dit rechtmatig gebeurt en dat risico’s voor betrokken personen beheerst worden. Hiervoor is een volledig en actueel verwerkingsregister nodig. Het uitvoeren van privacy risicoanalyses (DPIA's) dient vervolgens om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Op beide punten schiet de gemeente Deurne tot dusver tekort. Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft in zijn FG jaarrapport 2022 geadviseerd hier met prioriteit mee aan de slag te gaan. Details staan in de de bijlage "FG jaarrapport 2022".
Uit een audit over het verwerken van persoonsgegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) bij leerplicht, blijkt dat de gemeente niet volledig voldoet aan de Wet politiegegevens (Wpg). Er wordt een verbeterplan gemaakt en in 2023 uitgevoerd. Eind 2023 laten we een her-audit uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27