Samenvatting

Financiële positie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente bij de jaarrekening 2022. Het positieve resultaat in 2022 bedraagt € 7.519.000. Bij het raadsoverzicht van december bedroeg het voorlopige positieve resultaat voor 2022 € 6.030.000. Ten opzichte van dit raadsoverzicht is het saldo naar boven bijgesteld met € 1.489.000.

Resultaatbestemming
Van het positieve resultaat van € 7.519.000 wordt voorgesteld om € 376.000 te bestemmen voor 2023. Door deze resultaatsbestemmingen kunnen taken die in 2022 zijn opgestart alsnog in 2023 worden afgerond. Na deze resultaatbestemming resteert er een incidenteel voordeel van € 7.143.000. Voorgesteld wordt dit voordeel te storten in de algemene reserve in 2023.

Verloop algemene reserve en weerstandsvermogen
Na de storting van het voordelig jaarrekeningsaldo stijgt de algemene reserve in 2023 naar een verwachte hoogte van ruim € 30 miljoen. De risico's zijn geactualiseerd, het totale netto risico daalt met bijna € 800.000. Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 3,8.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27