Thema's

Betaalbaar en divers wonen

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

 • Passende betaalbare woonvormen voor inwoners
 • Woonlasten in lijn met de regio
 • Duurzaam wonen en bouwen
 • Meer bouwen dan alleen voor eigen inwoners
 • In basis faciliteert de gemeente
 • Kansen pakken door ruimte te bieden aan innovatieve ideeën

Tot 2030 stijgt het aantal huishoudens in de gemeente Deurne. Daarmee neemt de behoefte aan een betaalbaar en divers woningaanbod toe. De stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door eenpersoonshuishoudens en een toenemend aantal senioren. Het is van belang dat het woningaanbod meebeweegt met de bevolkingssamenstelling en de woonbehoeften.
Dit vraagt om transformatie, aanvulling van de bestaande woningvoorraad en slimme aantrekkelijke oplossingen. Hiermee willen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
De gemeente faciliteert en stimuleert het (her)gebruik van locaties of panden voor wonen, door sloop, ver- en nieuwbouw of de wijziging van een bestemming. Door gebruik te maken van de sterke kanten van de gemeente Deurne, zoals het intercitystation, hoogwaardige voorzieningen en een aantrekkelijk centrum, zorgen we voor een aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat.

UITGANGSPUNTEN

 • Passende woonoplossingen voor alle inwoners
 • Betaalbaar wonen: woonoplossingen voor alle inkomensgroepen en woonlasten in lijn met regio
 • Duurzaam wonen en bouwen: in 2050 is de totale woningvoorraad klimaat- en energieneutraal
 • In lijn met een aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat meer woningen bouwen dan alleen voor onze eigen inwoners. Ruim baan aan woningbouw op geschikte inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties
 • Per locatie of project bepalen op welke wijze aan de actieve of activerende rol van de gemeente vorm wordt gegeven. In basis faciliteert de gemeente
 • Kansen pakken:
 1. Ruimte bieden aan innovatieve ideeën
 2. Stimuleren van omzetting van winkels naar wonen in het centrum van Deurne als dit een bijdrage levert aan de versterking van het kernwinkelgebied
 • Aansluiting tussen wonen, welzijn, zorg gericht op zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren in de eigen leefomgeving
 • Slimme aantrekkelijke oplossingen en een woningaanbod dat meebeweegt met de bevolkingssamenstelling en de woonbehoeften (vergrijzing, kleinere huishoudens, veranderende zorgvraag)

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.900
Gerealiseerd € 6.115
Afwijking € -1.215
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27