Thema's

Gezond wonen en leven

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

  • Visie voor het buitengebied die ruimte biedt voor maatwerk en experimenten
  • Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving
  • Een sterk, levensvatbaar centrum
  • Een aantrekkelijk landschap en robuuste natuur

In het thema ‘Gezond wonen en leven’ gaat het om een gezonde en leefbare woonomgeving en de keuzes die daarvoor worden gemaakt vanuit klimaat, natuur, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

Gemeente Deurne staat voor grote bestuurlijke keuzes voor het gebruik van de fysieke ruimte. Er is sprake van spanning tussen de ontwikkeling van stedelijke kenmerken enerzijds en landelijk gebied anderzijds.
De ontwikkeling op het platteland is een belangrijk thema met een veelheid aan raakvlakken. Er zijn relaties met (volks)gezondheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, energie, voedsel en leegstand. Deurne wil een vitaal platteland én gezonde, leefbare kernen. Dit vraagt om structuurversterking en transitie. Terugdringen van overlast en verbeteren van het woon-en leefklimaat zijn belangrijke aandachtspunten. De gemeente wil toe naar een duurzame en toekomstbestendige situatie. Het doel is een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat in een gezonde en groene leefomgeving.

UITGANGSPUNTEN

  • Sneller en beter inspelen op ontwikkelingen en kansen in het buitengebied, vanuit een visie die ruimte biedt voor maatwerk en experimenten
  • Een duurzame en gezonde leefomgeving, die is (in)gericht op minder milieubelasting, zorgvuldig ruimtegebruik, het sluiten van ecosystemen, versterken van watersystemen en klimaatveranderingen
  • Het is van essentieel belang dat Deurne een sterk, levensvatbaar centrum behoudt. Een volwaardig centrum, met een sterk kernwinkelgebied, een “dorps”, sfeervol, gastvrij karakter en een menging van detailhandel, horeca, cultuur, wonen, voorzieningen en evenementen
  • Een aantrekkelijk landschap en robuuste natuur als randvoorwaarde voor prettig wonen en leven, als onderdeel van en in verbinding met de directe leefomgeving, de Peelregio en de Metropoolregio Eindhoven
  • Een integrale benadering van thema’s, onderwerpen en projecten en heldere kaders die ruimte bieden voor innovaties en experimenten, in lijn met de Omgevingswet

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.745
Gerealiseerd € 8.778
Afwijking € -1.033
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27