Home

Samenvatting

De jaarrekening is als volgt opgebouwd:

 • Financiële positie
 • Thema’s met de besteding van de middelen
 • Paragrafen
 • Jaarrekening

Financiële positie
De financiële positie geeft inzicht in waar de gemeente Deurne op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de jaarrekening. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. De algemene uitkering - de grootste inkomstenbron van de gemeente - wordt besproken en er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve en het weerstandsvermogen.

Thema's
In de jaarverantwoording wordt per thema toegelicht welke doelen in 2022 zijn gerealiseerd. Daarnaast volgt aan het einde van elk thema een samenvattend financieel overzicht. In ieder thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.
De thema’s zijn opgebouwd uit:

 • Wat hebben we gedaan?
  In dit onderdeel van het thema wordt een korte toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden om de doelstellingen van het thema te realiseren.
 • Verbonden partijen
  In ieder thema worden de verbonden partijen beschreven die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het thema.
 • Indicatoren
  Een aantal verplichte indicatoren zijn weergegeven, met de voortgang daarvan. Het betreffen door de wet BBV voorgeschreven indicatoren. Voorheen waren deze indicatoren opgenomen in de bijlagen.
 • Financiën
  Per thema worden de lasten en baten gepresenteerd en worden de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Het resultaat per programma en de mutaties in de reserves worden in één overzicht weergegeven.
 • Investeringen
  Naast de lasten en baten worden er binnen thema's investeringen gedaan. Deze investeringen zijn opgenomen inclusief de voortgang van de uitgaven en een toelichting wanneer deze afwijken.

De personeelskosten (inclusief salarissen) worden verspreid over de diverse thema's financieel verantwoord. Bij de jaarrekening analyseren wij de personeelskosten op totaal niveau van de gehele organisatie. Mochten er afwijkingen zijn dan wordt dit integraal in het thema "algemene inkomsten en uitgaven" toegelicht. Dus niet per thema afzonderlijk.

Paragrafen
Naast de thema’s moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de jaarrekening opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor de gemeenteraad waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. De 8 verplichte paragrafen gaan over:

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Openbaarheid (Wet Open Overheid)
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid

Bijlagen
In de bijlagen is aanvullende informatie te vinden over de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27