Thema's

Duurzaamheid

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

 • Een duurzame samenleving;
 • ‘Energieneutraal in 2050’pakken we voortvarend op;
 • Circulaire economie;
 • Duurzaamheid als integraal onderdeel van gemeentelijk handelen;
 • Aanpassen aan klimaateffecten.

De ambitie is om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. De gemeente Deurne sluit aan op de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar Deurne moet nu al stappen zetten. Om deze doelen te bereiken, is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie van belang.
Iedereen moet een bijdrage leveren: gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. De tijd van afwachten is voorbij. De eerste veranderingen zijn in gang gezet. Denk aan ‘gasloos bouwen’ en op de deelname van de gemeente Deurne in een regionaal zonnepanelenproject.

Duurzaamheid is meer dan alleen energie. Het gaat ook om het klimaat, behoud van natuur, biodiversiteit en een circulaire economie. Deze samenhang is terug te zien in de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die ook door Nederland zijn aanvaard. Op al deze gebieden wil de gemeente stappen maken. Dat kan alleen als duurzaamheid een integraal onderdeel van al het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt.

UITGANGSPUNTEN

 • Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een duurzame samenleving. Gemeente Deurne zet in op realisatie van gemaakte afspraken en doelen voor een gezonde woon- en leefomgeving voor mens en natuur;
 • Het doel ‘Energieneutraal Deurne in 2050’ actief en voortvarend oppakken. In stappen toewerken naar dit doel via het vaststellen van (tussen)doelen voor de jaren richting 2050;
 • De bindende afspraken en doelen uit onder andere het Klimaatakkoord van Parijs, de Klimaatwet en het Klimaatakkoord vertalen naar een programma voor de gemeente Deurne;
 • De totstandkoming van een meer circulaire economie, zowel bij bedrijven als op bedrijventerreinen, in bedrijfsprocessen, producten en grondstoffen bevorderen;
 • Stimuleren en zo veel mogelijk gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen in afvalreductie en het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Denk hierbij aan beter scheiden en meer hergebruik;
 • Duurzaamheid (rentmeesterschap) een integraal onderdeel maken van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijk handelen;
 • Klimaateffecten als hittestress, langere perioden van droogte en extreme neerslag komen steeds vaker voor. Samen met inwoners en bedrijven past gemeente Deurne zich aan, aan de gevolgen ervan. Daarvoor neemt de gemeente Deurne maatregelen om negatieve gevolgen voor inwoners, bedrijven, de leefomgeving, natuur en landbouw te verminderen en voorkomen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 923
Gerealiseerd € 1.058
Afwijking € -136
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27