Thema's

Een gezonde lokale economie

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

 • Voldoende bedrijfslocaties;
 • Verbetering economisch functioneren centrum;
 • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven bevorderen;
 • Transitie binnen agrarische sector op gang brengen;
 • Meer recreatief en toeristisch bezoek.

Een krachtige lokale economie en werkgelegenheid zijn een belangrijke motor voor de leefbaarheid in de gemeente Deurne. Het is dan ook zaak om te blijven investeren in een gezond ondernemingsklimaat. Het thema economie leent zich bij uitstek voor een (sub)regionale aanpak, binnen de Peel en de Brainport-regio en in de directe nabijheid van de Greenport-regio. In onze regio werken mensen met gouden handen en gouden ‘brains’. De gemeente herbergt bedrijven die een belangrijke toeleverancier zijn voor de grote top-technologische ondernemingen in de Brainport-regio. Ook richting de Limburgse buurgemeenten liggen kansen op het gebied van economische samenwerking en werkgelegenheid. Samen optrekken is dan ook het devies.

Twee zaken die specifiek aandacht vragen zijn Deurne-centrum en de (agrarische) ondernemers in het buitengebied. Het centrum van Deurne moet weer economisch floreren, passend bij de nieuwe positie die een kernwinkelgebied inneemt naast online winkelen. In het buitengebied staat de gemeente voor een gezonde agrarische sector. Het is daarbij zaak dat er een transitie op gang komt om de sector duurzaam en toekomstbestendig te houden of maken.

UITGANGSPUNTEN

 • Nu en in de toekomst, zorgen voor voldoende kwalitatieve, kwantitatieve en duurzame bedrijfslocaties, passend bij de vraag en in afstemming met de regio;
 • Samen met stakeholders inzetten op verbetering van het economisch functioneren van het centrum, minder leegstand en toevoeging van meer sfeer en beleving;
 • Blijven inspelen op de sterk veranderende wensen en behoeften van de consument en nieuwe trends en ontwikkelingen in retail. Ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de retail;
 • De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven zo veel mogelijk bevorderen;
 • Transitie op gang brengen binnen de agrarische sector. Zaken die voorop staan zijn verduurzaming, meer circulair en behoud van de sector;
 • Ruimte bieden aan nieuwe concepten, investeringen in kwaliteitsverbetering, verbreding en uitbreiding van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod. Versterken en faciliteren van het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen waarmee het woon- en leefklimaat en het vestigingsklimaat verder verbeterd wordt;
 • Meer recreatief en toeristisch bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid genereren door Deurne toeristisch/recreatief verder op de kaart te zetten.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.218
Gerealiseerd € 2.300
Afwijking € -82
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27