Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren
 • Vergroten bekendheid en zichtbaarheid van Zorg in Deurne
 • Meer mensen aan het werk
 • Extra aandacht voor (agrarische) ondernemers die moeite hebben met de transitie
 • Een vuist tegen (ondermijnende) criminaliteit

De gemeente Deurne is een sociale gemeente, waarin inwoners betrokken zijn met elkaar en voor elkaar. Of ze nu jong of oud zijn, iedereen wil deel uitmaken van een samenleving waarin meedoen de norm is. We faciliteren, ondersteunen en stimuleren deze ontwikkeling.
Voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, bieden we een vangnet. Zorg dichtbij de mensen, preventief en maatwerk staan hierbij voorop, waarbij de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar moeten blijven. En net als in alle gemeenten is dat ook in Deurne een forse uitdaging.
De gemeente Deurne kent een breed netwerk van vrijwilligers en verenigingen die hier samen met professionele partners een bijdrage aan leveren. Samen creëert Deurne een sociaal netwerk en vangnet dichtbij de inwoners.
De gemeente Deurne is een weerbare gemeente waar geen ruimte is voor (ondermijnende) criminaliteit. Onze inwoners spelen daarbij een belangrijke rol, zij zijn de ogen en oren. Samen zorgen we voor veilige dorpen en wijken. We zorgen voor een goede verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

UITGANGSPUNTEN

Zorgzame gemeente

 • Inwoners krijgen en houden regie over hun eigen leven. Van belang is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de eigen leefomgeving, ongeacht hun leeftijd
 • De juiste zorg is beschikbaar voor iedereen. Inzet op meer bekendheid en zichtbaarheid van Zorg in Deurne. Zo weten onze inwoners nog beter waar ze met hun zorgvraag terecht kunnen
 • In het sociaal domein wordt wijkgericht gewerkt met extra aandacht voor werken, eenzaamheid, armoede, vergrijzing, ouderen en jeugd
 • Inspelen op de vergrijzing door toekomstbestendige maatregelen te nemen
 • Versterken van de binding met Deurne door diversiteit in voorzieningen voor jeugd, jongeren, senioren
 • In stand houden en optimaliseren bestaande netwerk van sociale en maatschappelijke voorzieningen: ruimtelijke component vanuit ‘zorg dichtbij’, preventie, maatwerk, stimuleren participatie
 • Het is van belang dat mensen werk hebben of op een andere manier meedoen in de maatschappij. Gelijke kansen staan voorop. Werk is de beste sociale voorziening. Er wordt ingezet op verbetering van de aansluiting van werkzoekenden met de arbeidsmarkt
 • Extra aandacht voor (agrarische) ondernemers in het buitengebied die moeite hebben om mee te kunnen in de transitie en daardoor in de problemen komen
 • Volksgezondheid (gezond leven, gezonde leefomgeving) is integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid en gemeentelijk handelen. Volksgezondheid komt daarmee terug in diverse thema’s, met als doel verbetering en bewustwording.

Veilige gemeente

 • We zijn een weerbare gemeente waar geen ruimte is voor ondermijnende criminaliteit. We investeren daarbij, samen met onze veiligheidspartners, in een structurele bestuurlijke aanpak. We optimaliseren de bestuursrechtelijke instrumenten en leggen slimme, effectieve combinaties tussen bestuursrecht en strafrecht om een vuist te maken tegen (ondermijnende) criminaliteit. Het buitengebied van Deurne is extra kwetsbaar voor criminele ondermijnende activiteiten en krijgt in deze aanpak bijzondere aandacht
 • Samen met inwoners zorgen we voor veilige wijken en buurten met bijzondere aandacht voor een goede verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein
 • We schenken extra aandacht aan het tegengaan van fietsendiefstal, woninginbraken, (drugs)overlast, verloedering van de woon- en werkomgeving en te hard rijden in de buurt
 • Het is gezellig uitgaan in Deurne, voor jong en oud. Samen met politie en horecaondernemers treffen we maatregelen om het gezellig en veilig te houden

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 41.790
Gerealiseerd € 41.241
Afwijking € 550
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27